REGULAMENT DE DEBRANȘARE

 

REGULAMENT DE DEBRANSARE DE LA SISTEMUL DE ALIMENTARE
CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA

Art.1.DOMENIUL DE APLICARE
Art.1.1. Prezentul Regulament, se aplica de catre S.C. “APOLLO ECOTERM” S.R.L.
Medgidia, privind debransarea utilizatorilor, de la sistemul de alimentare centralizata cu
energie termica din Municipiul Medgidia, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.51/2006,
privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, Legea nr.325/2006, privind Serviciul public
de alimentare cu energie termică si Ordinul Preşedintelui ANRSC nr.91/2007, privind
aprobarea Regulamentului – cadru al Serviciului public de alimentare cu energie termică;

Art.2.DEFINITII SI PRESCURTARI
Art.2.1. Definitii
Art.2.1.1. Bransament termic – legatura fizica dintre o retea termica si instalatiile proprii ale
unui utilizator;
Art.2.1.2. Debransat – Persoana fizica sau juridica, care solicita debransarea de la serviciul
de furnizare a incalzirii si a apei calde de consum de la sistemul de alimentare centralizat cu
energie termica;
Art.2.1.3. Debransare- ansamblul lucrarilor efectuate de catre S.C. “APOLLO ECOTERM”
S.R.L. Medgidia, la limita instalatilor dintre coloanele principale de alimentare si instalatiile
proprii ale apartamentului;
Art.2.1.4. Furnizor – S.C. “APOLLO ECOTERM” S.R.L. Medgidia, care asigura pe baze
contractuale, comercializarea energiei termice intre aceasta si utilizatori;
Art.2.1.5. Consumator/Utilizator – acea persoana fizica sau juridica, care in baza unui
contract de furnizare, beneficiaza de serviciul public de alimentare cu energie termica.
Art.2.1.6. Condominiu – imobil, bloc de locuinţe, cladire, proprietate imobiliara din care
unele parti sunt proprietati individuale, reprezentate de apartamente sau spatii cu alta
destinatie decat cea de locuinta, iar restul, din parti aflate in proprietate comuna;
Art.2.1.7. Grupuri de masurare a energiei termice – ansamblul format din aparatura supusa
controlului metrologic legal, care masoara cantitatea de energie termica furnizata unui
utilizator;

Art.3.DESCRIEREA PROCEDURII
Art.3.1. Regulamentul de debransare, impreuna cu anexele acestuia, se aplica in cazul
renuntarii la serviciul de furnizare a încalzirii si a apei calde de consum de la sistemul de
alimentare centralizata cu energie termica, din Municipiul Medgidia, cu respectarea stricta a
acestuia de catre toti utilizatorii.

Art.4.ETAPELE PROCEDURII DE DEBRANSARE
Art.4.1. Anunţarea în scris a furnizorului, S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. Medgidia, de
către consumator/utilizator, cu cel puţin 30 de zile, înainte de realizarea intenţiei de
debransare.
Art.4.2. Anuntarea in scris a S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. Medgidia, se va face in baza
unei cereri, iar aceasta va fi insotita de un dosar de debransare.
Art.4.3. Dosarul va cuprinde urmatoarele documente :
– Hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari privind acordul acesteia cu privire la
deconectarea utilizatorului respectiv.
– Acceptul scris al proprietarilor spaţiilor cu destinaţie de locuinţă sau cu altă destinaţie cu
care cel care doreste debransarea, are pereţi comuni sau plansee comune, din care să rezulte
ca sunt de acord cu debransarea si cunosc influenţele debransarii asupra condiţiilor de
confort si de mediu din spaţiile pe care le deţin în proprietate;
– Consumatorul/utilizatorul, va face dovada că nu înregistrează debite restante, la plata
serviciilor de furnizare a agentului termic (chitanţa şi adeverinţă de la asociaţia de
proprietari), respectiv ca a achitat integral debitele restante reprezentand contravaloarea
serviciului public de alimentare cu energie termica-producere, transport, distributie si
furnizare catre S.C. “APOLLO ECOTERM” S.R.L. Medgidia;
-Consumatorul/utilizatorul, va face dovada achitarii taxelor privind debransarea, conform
prevederilor prezentului regulament de debransare de la sistemul de alimentare centralizata
cu energie termica, din Municipiul Medgidia.
– Consumatorul/utilizatorul, va intocmi si elabora documentaţia tehnică pentru debransare cu
ajutorul unui proiectant de specialitate, autorizat de catre S.C. “APOLLO ECOTERM”
S.R.L. Medgidia, conform (art.254 lit.g, din Ordinul 91/2007, al A.N.R.S.C.);
– Consumatorul/utilizatorul, va face dovada că are montat aparat de măsură individual al
debitului de gaze naturale pe care le consumă – contract cu operatorul de gaz ( art.246
lit.d, din Ordinul 91/2007, al A.N.R.S.C.), pentru cei care folosesc gaze naturale ca sursa
alternativa de incalzire;
– Autorizaţia de construire, obţinută în condiţiile legii, care va ţine cont de modul individual
de evacuare a gazelor de ardere, in cazul in care se monteaza centrala termica individuala,
astfel încât condiţiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influenţate şi să fie respectat
principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini (art.247 din Ordinul 91/2007 al
ANRSC);
Documentaţia tehnică prezentata trebuie includa realizarea următoarele obiective:
– calculul pierderilor de presiune pe coloane (în acest sens se vor compara pierderile de
presiune iniţiale cu cele rezultate ca urmare a debranşării solicitate);
– evaluarea tuturor efectelor produse de debransarea, instalaţiilor interioare asupra
confortului termic (flux termic de la incintele încălzite către cele reci) şi asupra stării
imobilului (apariţia condensului şi degradarea treptată a clădirii) si modalităţile prin
care efectele negative vor fi corectate;
– modul de repartizare a consumurilor de încălzire din cadrul Asociaţiei de Propietari
(condominiului), după efectuarea debransarii, de la sistemul centralizat de încălzire;
– evaluarea şi impunerea soluţiilor pentru eliminarea tuturor efectelor produse asupra
mediului prin eliminarea gazelor arse în atmosferă, in cazul instalarii unor centrale
individuale.
– evaluarea diminuării necesarului de căldură produsă prin debranşarea instalaţiilor
interioare aferente apartamentelor ce şi-au montat o altă sursă de căldură autorizată,
comparativ cu necesarul iniţial de căldură pentru care au fost dimensionate instalaţiile
condominiului respectiv (se vor avea în vedere şi apartamentele debranşate anterior
acestei solicitări);
– evaluarea sarcinilor termice aferente părţilor comune, defalcate pe cele două
componente(coloana şi plasa instalaţiei de încălzire, cu precizarea că solicitantul
debranşării va plăti cota parte ce-i revine pentru aceste consumuri);
– evaluarea posibilităţii menţinerii sau înlocuirii aparatului de măsură montat pe
branşamentul termic al utilizatorului (scăderea cererii de căldură urmare a
debranşărilor sub valorile limită a mijloacelor de măsurare pentru care este garantată
precizia de măsurare în limita clasei de precizie (exactitate) impune reconsiderarea
sarcinii şi înlocuirea mijloacelor de măsurare cu alte tipodimensiuni inferioare ca
debit), cat si a ascociatie de proprietari.
– echilibrarea hidraulică– reprezintă asigurarea presiunii pentru fiecare receptor astfel
încât fiecare corp de încălzire să primească cantitatea de agent termic care să
determine cedarea de căldură pentru asigurarea confortului termic la consumator.
– reconsiderarea ansamblului de instalaţii – reprezintă reproiectarea din punct de vedere
tehnic a dimensiunilor instalaţiilor la capacitate în funcţiune dintr-un anumit
moment, astfel încât fiecare calorifer să poată primi agent purtător de căldură şi să
cedeze temperatură în interiorul camerei, astfel încât microclimatul să fie propice
desfăşurării activităţii de zi cu zi.
– calcul privind poluarea aerului din apropierea condomeniului, cu gazele arse
evacuate necorespunzator
Art.4.4. După primirea si analizarea tuturor cererilor de debransare, presedintele asociaţiei
de proprietari transmite o adresă impreuna cu taxa de examinare a dosarului de debransare
către S.C. “APOLLO ECOTERM” S.R.L. Medgidia, prin care solicită emiterea avizului de
debransare.

Art.5. COMPLETAREA SI VERIFICAREA DOSARULUI
Art.5.1. S.C. “APOLLO ECOTERM” S.R.L. Medgidia, verifică pentru aprobare, dosarele
depuse de Asociaţia de Propietari, in perioada 15 iunie-15 august.
Art.5.2. Dacă dosarul este complet si respectă in totalitate cerintele stabilite in prezentul
regulament S.C. “APOLLO ECOTERM” S.R.L. Medgidia, emite avizul favorabil solicitării
de debransare, dacă documentaţia nu, respectă condiţiile din prezentul regulament, dosarul
este după caz returnat pentru completare sau nu emite avizul favorabil.
Art.5.3. Condiţiile tehnice de debransare, a utilizatorilor de energie termică se vor stabili
prin AVIZUL DE DEBRANSARE, elaborat pentru fiecare solicitant în parte, cu respectarea
normativelor tehnice în vigoare.
Art.5.4. Avizul de debransare, se va elibera în condiţiile legii, de către S.C. APOLLO
ECOTERM S.R.L., în termen de maxim 15 zile, de la data depunerii a procesului verbal de
recepţie a lucrării (reconsiderare sau echilibrare), care va purta viza asociaţiei de proprietari
din care face parte condominiul. Înainte de a se elibera avizul de debransare, consumatorul/
utilizatorul va trebui să facă dovada că şi-a achiziţionat o sursă alternativă de încălzire
conform, (art.251 lit.b, din Ordinul 91/2007, al A.N.R.S.C). Avizul de debranşare, va fi
urmat de eliberarea procesului verbal de constatare pentru debranşare.
Art.5.5. În cazul în care un agent economic doreste să renunţe la energia termică furnizată
în sistem centralizat, acesta trebuie să respectate clauzele din contractul de furnizare
referitoare la condiţiile în care se poate rezilia contractul si să parcurgă aceiasi pasi pentru
debransare, enunţaţi în cap. 4 si 5, din prezentul regulament.

Art.6. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE DEBRANSARE
Art.6.1. Executarea lucrărilor de debransare, se realizează numai în perioada opririi
încălzirii la nivelul municipiului Medgidia si numai de catre personalul autorizat de catre
S.C. APOLO ECOTERM S.R.L., dar nu mai tarziu de 30 septembrie, a anului în curs, in
urma achitarii tarifului de debransare, respectiv in urma achitarii integrale a serviciilor de
furnizare a agentului termic (chitanţă şi adeverinţă de la asociaţia de proprietari), catre S.C.
“APOLLO ECOTERM” S.R.L. Medgidia.
Art.6.2. Lucrările au la bază graficele de executie aprobate de catre S.C. “APOLLO
ECOTERM” S.R.L. Medgidia.
Art.6.3. Debransarea efectivă se va executa în maxim 5 zile, calendaristice, de la data
depunerii dosarului complet pentru debransare si după achitarea integrală a taxelor de
debransare catre S.C. “APOLLO ECOTERM” S.R.L. Medgidia, respectiv in functie de
numarul acestora si cu indeplinirea conditiilor cumulative impuse prin prezentul regulament
de debransare de la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica, din Municipiul
Medgidia.

Art.7. RESPONSABILITATI
Art. 7.1. Asociaţia de proprietari/locatari:
Art.7.1.1.Transmite consumatorului/utilizatorului actele necesare completării dosarului de
debransare;
Art.7.1.2. Eliberează toate actele necesare pentru întocmirea dosarului de debransare;
Art.7.1.3. Verifică componenţa dosarului;
Art.7.1.4. Supune spre aprobare adunarii generale a asociaţiei de propietari/locatari, dosarul
de debransare;
Art.7.1.5. Depune dosarul complet la sediul S.C. “APOLLO ECOTERM” S.R.L. Medgidia;
Art.7.1.6. Informează locatarii de oprirea furnizarii apei calde de consum, precum si
perioada de desfăurare a lucrărilor;
Art.7.1.7. Emite chitanţa şi adeverinţa respectiv face dovada ca sunt achitate integral
debitele restante reprezentand contravaloarea serviciului public de alimentare cu energie
termica-producere, transport, distributie si furnizare catre S.C. “APOLLO ECOTERM”
S.R.L. Medgidia, respectiv consumatorul/utilizatorul care solicita debransarea.
Art.7.2. Consumatorul/utilizatorul:
Art.7.2.1. Depune dosarul de debransare, completat în conformitate cu prezentul regulament,
la asociaţia de proprietari;
Art.7.2.2. Permite accesul în locuinţă, personalului autorizat al S.C. “APOLLO ECOTERM”
S.R.L. Medgidia, pentru verificarea lucrărilor;
Art.7.2.3. Suportă în totalitate toate taxele pentru debransare.
Art.7.2.4. Taxa pentru debransare este estimativă, după cum urmează:
Taxa debransare 1 calorifer – 246,83lei 108,79 lei
Taxa debransare 2 calorifere – 401,00lei 146,55 lei
Taxa debransare 3 calorifere – 589,06lei 184,41 lei
Taxa debransare 4 calorifere – 697,14lei 222,28 lei
Taxa debransare 5 calorifere – 847,21lei 260,13 lei
Taxa debransare 6 calorifere – 997,31lei
A rt.7.2.5. Face dovada ca are achitate integral debitele restante reprezentand contravaloarea
serviciului public de alimentare cu energie termica-producere, transport, distributie si
furnizare catre S.C. “APOLLO ECOTERM” S.R.L. Medgidia, (chitanta si adeverinta la
asociaţia de proprietari).
Art.7.3. S.C. “APOLLO ECOTERM” S.R.L. Medgidia
Art.7.3.1. Verifică si avizează documentaţia tehnică, respectiv dosarul de debransare;
Art.7.3.2. Emite aviz – pozitiv/negativ – pentru solicitarea de debransare;
Art.7.3.3. Urmăreste lucrările de execuţie, recepţionează si pune în funcţiune noua instalaţie
dupa debransare;
Art.7.3.4 . Avizeaza proiectarea si executia lucrarilor de debransare;
Art.7.3.5. Verifica plata interala a debitelor restante datorate de catre
consumatorul/utilizatorul, care a solicitat debransarea, reprezentand serviciile de furnizare a
agentului termic (chitanta si adeverinta la asociaţia de proprietari), datorate catre S.C.
“APOLLO ECOTERM” S.R.L. Medgidia;
Art.7.3.6. Verifica plata taxei privind debransarea.

Art.8. SANCŢIUNI
Art.8.1.Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine răspunderea
contravenţională sau penală dupa caz.
În cazul în care debransarea, se face fără îndeplinirea condiţiilor legale, si a conditiilor
impuse conform prezentului regulament S.C.APOLLO ECOTERM S.R.L., este îndreptăţita
să aplice penalizări la factură, reprezentând cheltuieli suplimentare de exploatare datorate
deconectarii/debranşării ( art.248 alin.2 din Ordinul 91/2007 al A.N.R.S.C).
Art. 8.2. Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) Executarea lucrărilor de debransare fară a respecta prevederile prezentului regulament;
b) Modificarea instalaţiilor de încălzire fără documentaţia tehnica aprobată;
c) Golirea instalaţiilor în vederea executărilor unor reparatii, lucrari, modificări, inclusiv
debransarea fără avizul S.C. “APOLLO ECOTERM” S.R.L. Medgidia si al Asociaţiei de
Proprietari, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
Art.8.3. Contravenţiile prevăzute la punctul art.8.2 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amenda de la 1.500 RON la 2.000 RON pentru faptele prevăzute la lit.a, b.
b) cu amendă de la 2.000 RON la 2.500 RON si contravaloarea agentului termic pierdut
pentru fapta prevăzută la lit.c).
Art.8.4. Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.8.2 si art.8.3, se
face de către împuternicitul primarului municipiului Medgidia si reprezentatul S.C.
“APOLLO ECOTERM” S.R.L. Medgidia.

Art.9. DISPOZIŢII FINALE SI TRANZITORII
Art.9.1. In cazul în care rata debransărilor, atinge procentul de 80% la nivel de condominiu
sau depăsete acest procent furnizarea energiei termice în sistem centralizat se poate sista.
Art.9.2. Debranşările nu se pot realiza pe perioada sezonului de incalzire.
Art.9.3.Prezentul regulament nu se aplică în cazul debransărilor iniţiate de S.C. “APOLLO
ECOTERM” S.R.L. Medgidia, pentru neplata facturilor de furnizare a energiei termice în
sistem centralizat, de catre consumatorii/utilizatorii acesteia.
Art.9.4. Prezentul Regulament poate fi modificat in conditiile aparitiei de noi acte normative
in domeniu.

FORMULAR DEBRANȘARE

FORMULAR REBRANȘARE