CONDUCERE

ec. Marius Ciprian Baboș – director general

jur. Roxana Dinu – director Juridic și Administrativ

ing. Marius Gheorghe – director Producție

ing. Florin Rotaru – șef Serviciu Energie Termică

ing. Daniela Cruceru – șef Serviciu Spații Verzi